Pdf 25 นบม นท ร

аёЈаёІаёўаёЉаё·аё­аё™аё±аёЃа№ЂаёЈаёµаёўаё™аёЄаёЎаё±аё„аёЈаёЄаё­аёља№Ѓаё‚а№€аё‡аё‚аё±аё™а№ЂаёЁаёЈаё©аёђаёЁаёІаёЄаё•аёЈа№Ња№ЂаёћаёЉаёЈаёўаё­аё”аёЎаё‡аёЃаёёаёЋ аё„аёЈаё±аё‡

. 2560 аёЈаёіаёўаё‡аёіаё™ аёЈаё±аёљ аё€а№€аёіаёўа№Ђаё‡аёґаё™

นบม ร นท 25 pdf

аёЄаёЈаёёаё› รายการงบลงทุน จ้าแนกรายจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ аёћаёЁ.. สสิินทรินทรัั พยพย ทางยุทธศาสตร ที่สํัญาค ประเทศที่สามารถปร ับให เศรษฐก ิจตั้ง นบม. หล, สารนิพนธ , มหาวิัยศรีนครทยาลินทรวิโรฒ. (58.25) 63 (15.75) ตัวเลขในวงเล็ีหนบม วยเป นร อยละ.

Admission kcn.ac.th

аё›аёЈаё°аёЃаёІаёЁ аёЉ otep-cpks.go.th. 2 น.ส. จิราภรณ จันทร แจ มศรีหัวหน าสํานักปลัดอบต. โคกหาร เขาพนม กระบี่ 6810204 3 นาง ดวงเนตร ฟุ งเฟ องนักทรัพยากรบุคคลอบต., 25 32542 นำงสำวอรุณี อินทร์ดวง 16 9 31 32696 นำงสำวสุมิตรำ ด้งัดอนบม 16 16 104 35661 นำงสำวภทัรินทร ศรีนำง 3 35.

ร กาค เตเลอกต้ ห่นบมครรบเลอกต้รอมท้หลกาน éนี้ ต `อคè กรรมการการเลอกต้Ü ต้Ü ต `ü นจนทรที่ ๔ กุมõาó นí d ó ý ๒๕๖๒ ë Üü นุกรที่ ๘ มอบเครองคอมพื่ิวเตอร ให กัูิธิลนบม พระดาบส จัดพื้นที่ ร าotopใหานค สร างบ 25 านหลังให กับพนักงานที่ขาดแคลนทุันทร

04400106001 กลางบุรี ดอนบม ม.6 ตำบลเมืองเก่า อำเภอ 04400406004 จันทรบุรี ม.3 ตำบลโนนทอง อำเภอ แวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์25/12 สสิินทรินทรัั พยพย ทางยุทธศาสตร ที่สํัญาค ประเทศที่สามารถปร ับให เศรษฐก ิจตั้ง นบม. หล

ครงกำร ปรบัปรง ห้องปฏบ ัต กำรคอมพ ว ตอร์อำคำร 4 ชั น 7 จำนวน 1 งำน สถำนท ก่อสร้ำง มหำว ทยำลัย ทค น ลย รำชมงคลธญับ ร บบ ปร. 4 ท นบ ม 52 231316 3-5009-00305-75-4 นายอินทร อิ่งต `า 53 14 พ.ค. 58 แขวนคอตาย 53 100656 3-5401-01009-36-4 นางไพรพรรณ รัตนา 59 19 พ.ค. 58 โรคมะเร็งเต aานม

25 32542 นำงสำวอรุณี อินทร์ดวง 16 9 31 32696 นำงสำวสุมิตรำ ด้งัดอนบม 16 16 104 35661 นำงสำวภทัรินทร ศรีนำง 3 35 ครงกำร ปรบัปรง ห้องปฏบ ัต กำรคอมพ ว ตอร์อำคำร 4 ชั น 7 จำนวน 1 งำน สถำนท ก่อสร้ำง มหำว ทยำลัย ทค น ลย รำชมงคลธญับ ร บบ ปร. 4 ท นบ ม

14 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ไตรตรึงษ อ. 41 รพ.สต.ทุ งกบินทร รพ.สต.ดอนบม ตําบลเมืองเก า อําเภอเมือง ร อยละ 5 - 25 ของพื้ี่ส นทวนภาคใต มีฝนร 10-50 อยละ ของ ทั่กัวไปีอากาศหนาวทางตอนบนของภาคเหนบม ือและบางพื้ี่นทของภาคตะวันออก

24 27047 เด็กหญิง พรลินีอินทนพ 25 27053 เด็กหญิง ฉัตรนภา 19 28808 เด็กชายณ ัฐศาสตร ์จันดาหงษ 8 26080 เด็กชาย เดชาชาญ เดชดอนบม ข อ 16-25 : Speaking (Situational Dialogues) 16) 2 ตอบ เมื่ื่อเพอนประสบอุบัติและนัเหตยนไปเยกเรุี ี่ื่ยมเพี่โรงพยาบาลอนท คํี่าทูควรพัดกบเพื่อนมากที่สุด คือ การอวย

เลขที่รหัสนักเรียน ช ื่อ - สกุลหมายเหต ุ รายชื่อนักเรียนระด ับชั้นประถมศ ึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรร ด ำเนินงำนเสร็จสิ้น 1. โครงการวิจัยเรื่อง “ต้นแบบเครื่องเจียระไนพลอยแบบปรับมุม” แหล่งทุน: ทุน

24 27047 เด็กหญิง พรลินีอินทนพ 25 27053 เด็กหญิง ฉัตรนภา 19 28808 เด็กชายณ ัฐศาสตร ์จันดาหงษ 8 26080 เด็กชาย เดชาชาญ เดชดอนบม งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรร ด ำเนินงำนเสร็จสิ้น 1. โครงการวิจัยเรื่อง “ต้นแบบเครื่องเจียระไนพลอยแบบปรับมุม” แหล่งทุน: ทุน

Admission kcn.ac.th

นบม ร นท 25 pdf

โรงเร¸ยนสังกดั аёЄаёћаё› аёЎаё«аёіаёЄаёіаёЈаё„аёіаёЎ а№Ђаё‚аё• 1. 2 น.ส. จิราภรณ จันทร แจ มศรีหัวหน าสํานักปลัดอบต. โคกหาร เขาพนม กระบี่ 6810204 3 นาง ดวงเนตร ฟุ งเฟ องนักทรัพยากรบุคคลอบต., สารนิพนธ , มหาวิัยศรีนครทยาลินทรวิโรฒ. (58.25) 63 (15.75) ตัวเลขในวงเล็ีหนบม วยเป นร อยละ.

аёЈаёІаёўаё‡аёІаё™аё­аёёаё•аёёаё™аёґаёўаёЎаё§аёґаё—аёўаёІа№ЂаёЃаё©аё•аёЈ аёћаё¤аё©аё аёІаё„аёЎ ๒๕๕๐. 25 60121100425 นางสาว ศิริจินดารัตน์กลิ่นณรงค 126 60121102847 นางสาว รวิวรรณ หิ้งทอง 90 60121101491 นางสาว ญาณันธร เดชดอนบม, ข อ 16-25 : Speaking (Situational Dialogues) 16) 2 ตอบ เมื่ื่อเพอนประสบอุบัติและนัเหตยนไปเยกเรุี ี่ื่ยมเพี่โรงพยาบาลอนท คํี่าทูควรพัดกบเพื่อนมากที่สุด คือ การอวย.

2557 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก ่น

นบม ร นท 25 pdf

аёЈаёІаёўаёЉаё·а№€аё­аё™аё±аёЃа№ЂаёЈаёµаёўаё™аёЈаё°аё” ับชั้นประถมศ аё¶аёЃаё©аёІаё›аёµаё—аёµа№€ 6/1 аё аёІаё„а№ЂаёЈаёµаёўаё™аё—аёµа№€. ครงกำร ปรบัปรง ห้องปฏบ ัต กำรคอมพ ว ตอร์อำคำร 4 ชั น 7 จำนวน 1 งำน สถำนท ก่อสร้ำง มหำว ทยำลัย ทค น ลย รำชมงคลธญับ ร บบ ปร. 4 ท นบ ม 14 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ไตรตรึงษ อ. 41 รพ.สต.ทุ งกบินทร รพ.สต.ดอนบม ตําบลเมืองเก า อําเภอเมือง.

นบม ร นท 25 pdf

 • 2557 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล аё€аё±аё‡аё«аё§аё±аё”аё‚аё­аё™а№ЃаёЃ а№€аё™
 • аёЈаёІаёўаё‡аёІаё™аё­аёёаё•аёёаё™аёґаёўаёЎаё§аёґаё—аёўаёІа№ЂаёЃаё©аё•аёЈ аёћаё¤аё©аё аёІаё„аёЎ ๒๕๕๐
 • โรงเร¸ยนสังกดั аёЄаёћаё› аёЎаё«аёіаёЄаёіаёЈаё„аёіаёЎ а№Ђаё‚аё• 1

 • 25 โครงการภู็เกตไพล์ 25,000 ทุนทรั์ทีพย่ดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกัํบสัานกงานที่ดิน 21 หมู่บ้้านริานบมธาร 26,000 14 นางสาวอภิญญา เดชดอนบม 52113062 11/2554 25 นายณคร กลิ่นสุต 51113091 11/2554 98 นางสาวสุพัตรา จันทรโยธา 52112027 2/2555

  กองททนรวมสสนทรรพยยไทย1 Returned to Ordering Party OPEN 01/19/2018 THA 2500001073 28175038 57,967.25 ดบตขบ ไดนบมสก โซลภชรพน เอเซรย Counter with Receipt OPEN 3. นางจรินทร น้อยผาง ครู โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง กรรมการและเลขานุการ 6. การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว pisa ม.1-ม.3 1.

  38 4192107565 สตูล ร.5 พัน.2 5,040.50 39 4601058102 ตลาดสันติสุข ร.5 พัน.3 2,643.79 40 3581070798 เพชรบูรณ รพ.คายพอขุนผาเมือง 1,911.00 41 4151070176 สุรินทร รพ.คายวีรวัฒนโยธิน 12,290.00 สสิินทรินทรัั พยพย ทางยุทธศาสตร ที่สํัญาค ประเทศที่สามารถปร ับให เศรษฐก ิจตั้ง นบม. หล

  52 231316 3-5009-00305-75-4 นายอินทร อิ่งต `า 53 14 พ.ค. 58 แขวนคอตาย 53 100656 3-5401-01009-36-4 นางไพรพรรณ รัตนา 59 19 พ.ค. 58 โรคมะเร็งเต aานม วัันองคารที่มี 25 นาคม กาญจนา นิมมานเหมินทร เก็บได แล็วก อยาไปยุ ัันบมงก อัี้ตัวอย นน็จะเห็นางกที่อัังเก็บภาษงก

  หนนา 1/5 เขต สสสนนกงสนเขตพ พนททกสรศศกษสมนธยมศศกษส เขต 17 สนงกนด สสสนนกงสนคณะกรรมกสรกสรศ ศกษสขนพนพ พนฐสน 0903000570 25 พ. ค. 52 สิทธิบัตร การออกแบบ ผลิตภัณฑ ­ 13 รถเกลี่ยดินแบบรถ ไถนาเดินตาม รศ.ดร. ศุภชัย สมัปป โต รศ.ดร. ณฐนนท ตราชู

  กองททนรวมสสนทรรพยยไทย1 Returned to Ordering Party OPEN 01/19/2018 THA 2500001073 28175038 57,967.25 ดบตขบ ไดนบมสก โซลภชรพน เอเซรย Counter with Receipt OPEN ข อ 16-25 : Speaking (Situational Dialogues) 16) 2 ตอบ เมื่ื่อเพอนประสบอุบัติและนัเหตยนไปเยกเรุี ี่ื่ยมเพี่โรงพยาบาลอนท คํี่าทูควรพัดกบเพื่อนมากที่สุด คือ การอวย

  ร กาค เตเลอกต้ ห่นบมครรบเลอกต้รอมท้หลกาน éนี้ ต `อคè กรรมการการเลอกต้Ü ต้Ü ต `ü นจนทรที่ ๔ กุมõาó นí d ó ý ๒๕๖๒ ë Üü นุกรที่ ๘ มอบเครองคอมพื่ิวเตอร ให กัูิธิลนบม พระดาบส จัดพื้นที่ ร าotopใหานค สร างบ 25 านหลังให กับพนักงานที่ขาดแคลนทุันทร

  สารนิพนธ , มหาวิัยศรีนครทยาลินทรวิโรฒ. (58.25) 63 (15.75) ตัวเลขในวงเล็ีหนบม วยเป นร อยละ สารนิพนธ , มหาวิัยศรีนครทยาลินทรวิโรฒ. (58.25) 63 (15.75) ตัวเลขในวงเล็ีหนบม วยเป นร อยละ

  25 32542 นำงสำวอรุณี อินทร์ดวง 16 9 31 32696 นำงสำวสุมิตรำ ด้งัดอนบม 16 16 104 35661 นำงสำวภทัรินทร ศรีนำง 3 35 ร aานท bอป สกีน โดย นายพนาสันต์จันทวงค์ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ aาง 35,000 บาท ราคาตาม งปม. อนุมัติเลขที่63/2562 วันที่ 25/07/2562

  аё•аёІаёЈаёІаё‡аё™аёґа№Ђаё—аёЁаёЃаёІаёЈаёЁаё¶аёЃаё©аёІаё аёІаё„аё›аёЏаёґаёљаё±аё•аёґ аё›аёµаёЃаёІаёЈаёЁаё¶аёЃаё©аёІ 256 2. 52 231316 3-5009-00305-75-4 นายอินทร อิ่งต `า 53 14 พ.ค. 58 แขวนคอตาย 53 100656 3-5401-01009-36-4 นางไพรพรรณ รัตนา 59 19 พ.ค. 58 โรคมะเร็งเต aานม, โรงพยบบบลสรงรนทรร 11/17/2017 20 mail 0 2500017463 27898570 tha 29,100.00 น.ส.บรบลถ อบรถรชชชกรล 09/25/2017 73 returned to ordering party 0 2500015757 27844162 tha 6,240.00 บจก. เคบนรเตอรรเซอรรวงส 09/01/2017 97 counter with receipt 0).

  ครงกำร ปรบัปรง ห้องปฏบ ัต กำรคอมพ ว ตอร์อำคำร 4 ชั น 7 จำนวน 1 งำน สถำนท ก่อสร้ำง มหำว ทยำลัย ทค น ลย รำชมงคลธญับ ร บบ ปร. 4 ท นบ ม 89 นาง รสริน จันทรเสนา 5480008159 ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-ช.ม. ต.ค. 60 3501/60 90 นาย จาก สารวมจิตร 5480009765 ธ.บิ๊กซ-ีลพบุรี2 ต.ค. 60 3501/60

  52 231316 3-5009-00305-75-4 นายอินทร อิ่งต `า 53 14 พ.ค. 58 แขวนคอตาย 53 100656 3-5401-01009-36-4 นางไพรพรรณ รัตนา 59 19 พ.ค. 58 โรคมะเร็งเต aานม 0903000570 25 พ. ค. 52 สิทธิบัตร การออกแบบ ผลิตภัณฑ ­ 13 รถเกลี่ยดินแบบรถ ไถนาเดินตาม รศ.ดร. ศุภชัย สมัปป โต รศ.ดร. ณฐนนท ตราชู

  25 โครงการภู็เกตไพล์ 25,000 ทุนทรั์ทีพย่ดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกัํบสัานกงานที่ดิน 21 หมู่บ้้านริานบมธาร 26,000 15 สุรินทร สง.สด 24 จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ ทัตตะทองคํา 00130020180050446 พัน.ซบร.บ.ทบ. 60,000.00 25 ส.อ. พิชิตพล ทิมเกตุ 35 จ.ส.อ. รัฐพล เดชดอนบม 00130020180050172 พัน.สบร

  25 โครงการภู็เกตไพล์ 25,000 ทุนทรั์ทีพย่ดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกัํบสัานกงานที่ดิน 21 หมู่บ้้านริานบมธาร 26,000 บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด pttep 65.29 โกลบอล แมนเนจเมนท จํากัด pttgm 100.00 บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด bsa* 25.00

  กองททนรวมสสนทรรพยยไทย1 Returned to Ordering Party OPEN 01/19/2018 THA 2500001073 28175038 57,967.25 ดบตขบ ไดนบมสก โซลภชรพน เอเซรย Counter with Receipt OPEN 32 โรงเรียนบา้นดอนบม (สพป.) sppv42z1318 H84YB 33 โรงเรียนบา้นดอนพยอม (สพป.) นายกมล แสงบุญ sppv42z1353 PCX6U 861883890 โรงเร¸ยนสังกดั : สพป. มหำสำรคำม เขต 1

  ข อ 16-25 : Speaking (Situational Dialogues) 16) 2 ตอบ เมื่ื่อเพอนประสบอุบัติและนัเหตยนไปเยกเรุี ี่ื่ยมเพี่โรงพยาบาลอนท คํี่าทูควรพัดกบเพื่อนมากที่สุด คือ การอวย เลขที่รหัสนักเรียน ช ื่อ - สกุลหมายเหต ุ รายชื่อนักเรียนระด ับชั้นประถมศ ึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  รายชื่อโรงพยาบาลส งเสริมสุขภาพตําบลติดดาวต นแบบ ระดับ

  โรงเร¸ยนสังกดั аёЄаёћаё› аёЎаё«аёіаёЄаёіаёЈаё„аёіаёЎ а№Ђаё‚аё• 1. 5 อุบลรัตน์ 2 ดีเยี่ยม 8 7 87.50 1 12.50 6 75 0 0 0000 6 75 2 25 0ปี 2557 ผลการให ้บริการ และการประเมินมาตรฐานสถานบร ิการสาธารณส ุขของร ัฐ ตาม 4.บานทุ้่ม, ดอกเบี้ยนโยบายลงร อยละ 0.25 เปนรอยละ 3.00 ต อปและประเม ิ นวาการผ อนคลายอัตราดอกเบ ี้ย); บ aานเขาวงค dพระจันทร d 3 หนองฝ \าย ขอนแก `น) บ aานดอนบม 7 เมืองเก `า บ aานสามพราน 25 คลองตะเกรา ท `, 89 นาง รสริน จันทรเสนา 5480008159 ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-ช.ม. ต.ค. 60 3501/60 90 นาย จาก สารวมจิตร 5480009765 ธ.บิ๊กซ-ีลพบุรี2 ต.ค. 60 3501/60.

  สรุปผลการให ้บริการ และการประเมินมาตรฐานสถานบร ิการสาธารณส

  аёњаё™аё§аёЃ аё„ chapanakit-rta.com. ข อ 16-25 : speaking (situational dialogues) 16) 2 ตอบ เมื่ื่อเพอนประสบอุบัติและนัเหตยนไปเยกเรุี ี่ื่ยมเพี่โรงพยาบาลอนท คํี่าทูควรพัดกบเพื่อนมากที่สุด คือ การอวย, 04400106001 กลางบุรี ดอนบม ม.6 ตำบลเมืองเก่า อำเภอ 04400406004 จันทรบุรี ม.3 ตำบลโนนทอง อำเภอ แวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ มหานิกาย วัดราษฎร์25/12).

  สรุป รายการงบลงทุน จ้าแนกรายจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ พศ.

  สรุปผลการให ้บริการ และการประเมินมาตรฐานสถานบร ิการสาธารณส. 009 พีรวชิ ทองทำ 3-feb-62 25-29 m m 010 khamphout somboun 18-aug-78 40-44 m s 023 อนนทช์ัยพรมสำร 35-39 m m 024 046 อภชิัยทองดอนบม 45-49 m l 047 เอกภพ, 52 231316 3-5009-00305-75-4 นายอินทร อิ่งต `า 53 14 พ.ค. 58 แขวนคอตาย 53 100656 3-5401-01009-36-4 นางไพรพรรณ รัตนา 59 19 พ.ค. 58 โรคมะเร็งเต aานม).

  ประวัติและผลงานของ รองศาสตราจารย ดร.ศุภชัย สมัปป โต

  รายชื่อนักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ช้ันมัธยมศึกษาปีที่6 аё›аёµ. 25 เด็กหญิงสโรชา 63 เด็กหญิงกมลวรรณ ศิลป์ดอนบม 125 เด็กหญิงสายนที นิตินทรางกูร, ข อ 16-25 : speaking (situational dialogues) 16) 2 ตอบ เมื่ื่อเพอนประสบอุบัติและนัเหตยนไปเยกเรุี ี่ื่ยมเพี่โรงพยาบาลอนท คํี่าทูควรพัดกบเพื่อนมากที่สุด คือ การอวย).

  ประวัติและผลงานของ รองศาสตราจารย ดร.ศุภชัย สมัปป โต

  Admission kcn.ac.th. 52 231316 3-5009-00305-75-4 นายอินทร อิ่งต `า 53 14 พ.ค. 58 แขวนคอตาย 53 100656 3-5401-01009-36-4 นางไพรพรรณ รัตนา 59 19 พ.ค. 58 โรคมะเร็งเต aานม, 25 เด็กหญิงสโรชา 63 เด็กหญิงกมลวรรณ ศิลป์ดอนบม 125 เด็กหญิงสายนที นิตินทรางกูร).

  ที่ มท ๐๘๐๗ lpdi.go.th

  а№Ѓаёљаёљ аёЄаё‚аёЈ. 1 ocac.go.th. 14 จ.21-ศ.25 ต.ค.62 นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์ รพ.ร้อยเอ็ด ศลัยกรรม 4 23 ต.ค.62 วันหยุด นางจีระวรรณ ศรีจนัทร์ไชย รพ.ร้อยเอ็ด อายุรกรรมหญิง 3 23 ต.ค.62 วันหยุด, ตำบลหนองแสง อำเภอวำปีปทุม จังหวัดมหำสำร 21040000 692,198.25 47,480.00 เจ้าหนี้เงินสะสม 29010000 ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในทหี่รือทาง).

  25 โครงการภู็เกตไพล์ 25,000 ทุนทรั์ทีพย่ดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกัํบสัานกงานที่ดิน 21 หมู่บ้้านริานบมธาร 26,000 3. นางจรินทร น้อยผาง ครู โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง กรรมการและเลขานุการ 6. การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว pisa ม.1-ม.3 1.

  ดอกเบี้ยนโยบายลงร อยละ 0.25 เปนรอยละ 3.00 ต อปและประเม ิ นวาการผ อนคลายอัตราดอกเบ ี้ย วัี่นท พฤษภาคม 8-15 ร องความกดอากาศต่ํา วัี่นท 16-25 พฤษภาคมร องความกดอากาศต ส วไปวนมากในระยะกลางและปลายช วงกัีฝนหนบม

  89 นาง รสริน จันทรเสนา 5480008159 ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-ช.ม. ต.ค. 60 3501/60 90 นาย จาก สารวมจิตร 5480009765 ธ.บิ๊กซ-ีลพบุรี2 ต.ค. 60 3501/60 25 32542 นำงสำวอรุณี อินทร์ดวง 16 9 31 32696 นำงสำวสุมิตรำ ด้งัดอนบม 16 16 104 35661 นำงสำวภทัรินทร ศรีนำง 3 35

  ร อยละ 5 - 25 ของพื้ี่ส นทวนภาคใต มีฝนร 10-50 อยละ ของ ทั่กัวไปีอากาศหนาวทางตอนบนของภาคเหนบม ือและบางพื้ี่นทของภาคตะวันออก 14 จ.21-ศ.25 ต.ค.62 นางสาววรันณ์ธร โพธารินทร์ รพ.ร้อยเอ็ด ศลัยกรรม 4 23 ต.ค.62 วันหยุด นางจีระวรรณ ศรีจนัทร์ไชย รพ.ร้อยเอ็ด อายุรกรรมหญิง 3 23 ต.ค.62 วันหยุด

  งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรร ด ำเนินงำนเสร็จสิ้น 1. โครงการวิจัยเรื่อง “ต้นแบบเครื่องเจียระไนพลอยแบบปรับมุม” แหล่งทุน: ทุน 38 4192107565 สตูล ร.5 พัน.2 5,040.50 39 4601058102 ตลาดสันติสุข ร.5 พัน.3 2,643.79 40 3581070798 เพชรบูรณ รพ.คายพอขุนผาเมือง 1,911.00 41 4151070176 สุรินทร รพ.คายวีรวัฒนโยธิน 12,290.00

  3. นางจรินทร น้อยผาง ครู โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง กรรมการและเลขานุการ 6. การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว pisa ม.1-ม.3 1. 89 นาง รสริน จันทรเสนา 5480008159 ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-ช.ม. ต.ค. 60 3501/60 90 นาย จาก สารวมจิตร 5480009765 ธ.บิ๊กซ-ีลพบุรี2 ต.ค. 60 3501/60

  . 2560 аёЈаёіаёўаё‡аёіаё™ аёЈаё±аёљ аё€а№€аёіаёўа№Ђаё‡аёґаё™