สร บทความว pdf ทยาจ 2017 ชาการการ ล รว นทร

จากผืนนาสู่สวนปาล์ม จากชาวนาสู่... ความเปลี่ยนแปลงและการ

SIPOC งานเผยแพร่ผลงานว ิชาการของมหาว ิทยาลัย ฝ่ายคลังความร

บทความว ชาการการ สร รว ทยาจ ล นทร pdf 2017

จากผืนนาสู่สวนปาล์ม จากชาวนาสู่... ความเปลี่ยนแปลงและการ. เสนอต่อบณฑัตวิิทยาลยั มหาวทยาลิัยศรนครีนทรวิิโรฒ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศ กษาึ ตามหลักสูตรปรญญาการศิ กษามหาบึ ณฑัติ สาขาวชาจิตวิิทยาการ, 360352255 ระบบสารสนเทศเพื่อการจ ัดการ (Information System Management) 2. จํานวนหน ่วยกิต หรือจํานวนช ั่วโมง 3 (3-0-6) 3. หลักสูตรและประเภทของรายวชาิ.

รายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ หรือ

จากผืนนาสู่สวนปาล์ม จากชาวนาสู่... ความเปลี่ยนแปลงและการ. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ําคณะอ ักษรศาสตร ์ ครั้งที่๑๐ / ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐, การเข าสังคม (Soft Skill) (Half, 2017) บทความนี้มีวัตถุประสงค เพื่อนําเสนอผลการส ํารวจท ักษะของว ิชาชีพบัญชีในทศวรรษหน าจากผ ู ว าจ างนัก.

ทางวชาการทิ ่านอื่น 3.2 รายละเอียดเก่ียวกับการไปศ ึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ หรือผลงาน วชาการิ จากผืนนาสู่สวนปาล์ม จากชาวนาสู่... : ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา สู่ทางเลือก ทางเศรษฐกิจ

ตามหลกสัูตรปริญญาการศ ึกษามหาบ ัณฑิต สาขาวชาิการบรหารการศิ ึกษา พฤษภาคม 2556 . การศึกษาความค ดเหิ็นของคร ูที่มีต่อสมรรถนะการบรหารงานวิ ิชาการ การจัดตังมหาว้ ิทยาลัยเป็นแห่งแรกประจ ําท้องถิ่น (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสร ี) จึงกําหนดให้

ปย2556 การใชสารสกรดจากพข พชวงศ รPiperaceae ผสมในฟจลรมบรโภคไดจ จากผงบอกข เพอยรบยรพส งจอลพ นทรยยรทยสมยอาหารเปจ ลนพาหะ ( ผผรยวมโครงการข ) ไดรรบทอนจากทอนข 8.อ.เวชยันต์วัฒนกูล 16.การพัฒนาการเร ียนการสอนโดยใช ้ปัญหาเป ็นฐาน : ผลสัมฤทธิ์รายวิชาการจ ัดการธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม

360352255 ระบบสารสนเทศเพื่อการจ ัดการ (Information System Management) 2. จํานวนหน ่วยกิต หรือจํานวนช ั่วโมง 3 (3-0-6) 3. หลักสูตรและประเภทของรายวชาิ ในปีพ.ศ.2556 ภาควชาการบริ หารการศิ ึกษาคณะศ ึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยศรันครีนทรวิโรฒิ

360352255 ระบบสารสนเทศเพื่อการจ ัดการ (Information System Management) 2. จํานวนหน ่วยกิต หรือจํานวนช ั่วโมง 3 (3-0-6) 3. หลักสูตรและประเภทของรายวชาิ บทความ - วชาการิ ดร.บุญเร องื ศรีเหร ัญ θ ε ρ τ π α σ φ χ β µ χ χ β β σ σ ρ ρ α α φ φ ε ε π α Σ. วารสารเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ์ petchburiwittayalongkorn journal 29

พัฒนาการแบบจ ําลองว ิกฤตการณ 2.1.4 ความพยายามในการสร างแบบจ ําลองร ุ นที่หนึ่ง เพื่ออธิบายวิกฤตการณ เงินตราในป จจุบัน 30 2.2 แบบจําลองร ุ นที่สอง (Second จากผืนนาสู่สวนปาล์ม จากชาวนาสู่... : ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา สู่ทางเลือก ทางเศรษฐกิจ

บทความ - วชาการิ ดร.บุญเร องื ศรีเหร ัญ θ ε ρ τ π α σ φ χ β µ χ χ β β σ σ ρ ρ α α φ φ ε ε π α Σ. วารสารเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ์ petchburiwittayalongkorn journal 29 วชาเอกิ การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา ผูช้่วยศาสตราจารย ดารณ์ีพิ์ชมพ่างทอง, D.B.A.

จากผืนนาสู่สวนปาล์ม จากชาวนาสู่... : ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา สู่ทางเลือก ทางเศรษฐกิจ sipoc งานเผยแพร่ผลงานว ิชาการของมหาว ิทยาลัย ฝ่ายคลังความร ู้

ปย2556 การใชสารสกรดจากพข พชวงศ รPiperaceae ผสมในฟจลรมบรโภคไดจ จากผงบอกข เพอยรบยรพส งจอลพ นทรยยรทยสมยอาหารเปจ ลนพาหะ ( ผผรยวมโครงการข ) ไดรรบทอนจากทอนข 360352255 ระบบสารสนเทศเพื่อการจ ัดการ (Information System Management) 2. จํานวนหน ่วยกิต หรือจํานวนช ั่วโมง 3 (3-0-6) 3. หลักสูตรและประเภทของรายวชาิ

SIPOC งานเผยแพร่ผลงานว ิชาการของมหาว ิทยาลัย ฝ่ายคลังความร. 8.อ.เวชยันต์วัฒนกูล 16.การพัฒนาการเร ียนการสอนโดยใช ้ปัญหาเป ็นฐาน : ผลสัมฤทธิ์รายวิชาการจ ัดการธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม, วชาเอกิ การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา ผูช้่วยศาสตราจารย ดารณ์ีพิ์ชมพ่างทอง, D.B.A..

จากผืนนาสู่สวนปาล์ม จากชาวนาสู่... ความเปลี่ยนแปลงและการ

บทความว ชาการการ สร รว ทยาจ ล นทร pdf 2017

SIPOC งานเผยแพร่ผลงานว ิชาการของมหาว ิทยาลัย ฝ่ายคลังความร. วชาเอกิ การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา ผูช้่วยศาสตราจารย ดารณ์ีพิ์ชมพ่างทอง, D.B.A., วชาเอกิ การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา ผูช้่วยศาสตราจารย ดารณ์ีพิ์ชมพ่างทอง, D.B.A..

รายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ หรือ. 360352255 ระบบสารสนเทศเพื่อการจ ัดการ (Information System Management) 2. จํานวนหน ่วยกิต หรือจํานวนช ั่วโมง 3 (3-0-6) 3. หลักสูตรและประเภทของรายวชาิ, พัฒนาการแบบจ ําลองว ิกฤตการณ 2.1.4 ความพยายามในการสร างแบบจ ําลองร ุ นที่หนึ่ง เพื่ออธิบายวิกฤตการณ เงินตราในป จจุบัน 30 2.2 แบบจําลองร ุ นที่สอง (Second.

รายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ หรือ

บทความว ชาการการ สร รว ทยาจ ล นทร pdf 2017

รายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ หรือ. 5. การวิเคราะห์ขู้ัลปอมจจี่ส่ัยท่อการออมงผลต 42 บทที่สรุ 5 ปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 47 1. สรุปผลการว 47 ิจัย 2. อภิปรายผลการวิจัย 49 ตามหลกสัูตรปริญญาการศ ึกษามหาบ ัณฑิต สาขาวชาิการบรหารการศิ ึกษา พฤษภาคม 2556 . การศึกษาความค ดเหิ็นของคร ูที่มีต่อสมรรถนะการบรหารงานวิ ิชาการ.

บทความว ชาการการ สร รว ทยาจ ล นทร pdf 2017


จากผืนนาสู่สวนปาล์ม จากชาวนาสู่... : ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา สู่ทางเลือก ทางเศรษฐกิจ ในปีพ.ศ.2556 ภาควชาการบริ หารการศิ ึกษาคณะศ ึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยศรันครีนทรวิโรฒิ

การจัดตังมหาว้ ิทยาลัยเป็นแห่งแรกประจ ําท้องถิ่น (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสร ี) จึงกําหนดให้ จากผืนนาสู่สวนปาล์ม จากชาวนาสู่... : ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา สู่ทางเลือก ทางเศรษฐกิจ

sipoc งานเผยแพร่ผลงานว ิชาการของมหาว ิทยาลัย ฝ่ายคลังความร ู้ พัฒนาการแบบจ ําลองว ิกฤตการณ 2.1.4 ความพยายามในการสร างแบบจ ําลองร ุ นที่หนึ่ง เพื่ออธิบายวิกฤตการณ เงินตราในป จจุบัน 30 2.2 แบบจําลองร ุ นที่สอง (Second

ทุน หรือการสน ับสนุนการทําผลงานทางว ิชาการ หรือการสรรหาอาจารย ์ที่มีความรู้ความสามารถมาสอนและว ิจัย ในมหาวิทยาล ัย 6. ควรมี จากผืนนาสู่สวนปาล์ม จากชาวนาสู่... : ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา สู่ทางเลือก ทางเศรษฐกิจ

จากผืนนาสู่สวนปาล์ม จากชาวนาสู่... : ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา สู่ทางเลือก ทางเศรษฐกิจ การจัดตังมหาว้ ิทยาลัยเป็นแห่งแรกประจ ําท้องถิ่น (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสร ี) จึงกําหนดให้

ทางวชาการทิ ่านอื่น 3.2 รายละเอียดเก่ียวกับการไปศ ึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ หรือผลงาน วชาการิ การจัดตังมหาว้ ิทยาลัยเป็นแห่งแรกประจ ําท้องถิ่น (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสร ี) จึงกําหนดให้

พัฒนาการแบบจ ําลองว ิกฤตการณ 2.1.4 ความพยายามในการสร างแบบจ ําลองร ุ นที่หนึ่ง เพื่ออธิบายวิกฤตการณ เงินตราในป จจุบัน 30 2.2 แบบจําลองร ุ นที่สอง (Second ทางวชาการทิ ่านอื่น 3.2 รายละเอียดเก่ียวกับการไปศ ึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ หรือผลงาน วชาการิ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ําคณะอ ักษรศาสตร ์ ครั้งที่๑๐ / ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 8.อ.เวชยันต์วัฒนกูล 16.การพัฒนาการเร ียนการสอนโดยใช ้ปัญหาเป ็นฐาน : ผลสัมฤทธิ์รายวิชาการจ ัดการธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม

360352255 ระบบสารสนเทศเพื่อการจ ัดการ (Information System Management) 2. จํานวนหน ่วยกิต หรือจํานวนช ั่วโมง 3 (3-0-6) 3. หลักสูตรและประเภทของรายวชาิ 5. การวิเคราะห์ขู้ัลปอมจจี่ส่ัยท่อการออมงผลต 42 บทที่สรุ 5 ปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 47 1. สรุปผลการว 47 ิจัย 2. อภิปรายผลการวิจัย 49

รายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ หรือ. วชาเอกิ การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา ผูช้่วยศาสตราจารย ดารณ์ีพิ์ชมพ่างทอง, d.b.a., ทางวชาการทิ ่านอื่น 3.2 รายละเอียดเก่ียวกับการไปศ ึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ หรือผลงาน วชาการิ).

8.อ.เวชยันต์วัฒนกูล 16.การพัฒนาการเร ียนการสอนโดยใช ้ปัญหาเป ็นฐาน : ผลสัมฤทธิ์รายวิชาการจ ัดการธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม sipoc งานเผยแพร่ผลงานว ิชาการของมหาว ิทยาลัย ฝ่ายคลังความร ู้

5. การวิเคราะห์ขู้ัลปอมจจี่ส่ัยท่อการออมงผลต 42 บทที่สรุ 5 ปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 47 1. สรุปผลการว 47 ิจัย 2. อภิปรายผลการวิจัย 49 บทความ - วชาการิ ดร.บุญเร องื ศรีเหร ัญ θ ε ρ τ π α σ φ χ β µ χ χ β β σ σ ρ ρ α α φ φ ε ε π α Σ. วารสารเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ์ petchburiwittayalongkorn journal 29

การจัดตังมหาว้ ิทยาลัยเป็นแห่งแรกประจ ําท้องถิ่น (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสร ี) จึงกําหนดให้ จากผืนนาสู่สวนปาล์ม จากชาวนาสู่... : ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา สู่ทางเลือก ทางเศรษฐกิจ

ทุน หรือการสน ับสนุนการทําผลงานทางว ิชาการ หรือการสรรหาอาจารย ์ที่มีความรู้ความสามารถมาสอนและว ิจัย ในมหาวิทยาล ัย 6. ควรมี “ทฤษฎีว าด วยฐานทร ัพ ยา 9 ผลของโปรแกรมการสร างแรงจ ูงใจที่มีต อการมาร ับบริการตรวจเซลล มะเร็งปากมดล ูก โรงพยาบาล สว างอารมณ จังหวัดอุทัยธานี

ปย2556 การใชสารสกรดจากพข พชวงศ รPiperaceae ผสมในฟจลรมบรโภคไดจ จากผงบอกข เพอยรบยรพส งจอลพ นทรยยรทยสมยอาหารเปจ ลนพาหะ ( ผผรยวมโครงการข ) ไดรรบทอนจากทอนข วชาเอกิ การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา ผูช้่วยศาสตราจารย ดารณ์ีพิ์ชมพ่างทอง, D.B.A.

การจัดตังมหาว้ ิทยาลัยเป็นแห่งแรกประจ ําท้องถิ่น (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสร ี) จึงกําหนดให้ การจัดตังมหาว้ ิทยาลัยเป็นแห่งแรกประจ ําท้องถิ่น (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสร ี) จึงกําหนดให้

รายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ หรือ

รายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ หรือ. วชาเอกิ การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา ผูช้่วยศาสตราจารย ดารณ์ีพิ์ชมพ่างทอง, d.b.a., ตามหลกสัูตรปริญญาการศ ึกษามหาบ ัณฑิต สาขาวชาิการบรหารการศิ ึกษา พฤษภาคม 2556 . การศึกษาความค ดเหิ็นของคร ูที่มีต่อสมรรถนะการบรหารงานวิ ิชาการ); จากผืนนาสู่สวนปาล์ม จากชาวนาสู่... : ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา สู่ทางเลือก ทางเศรษฐกิจ, ปย2556 การใชสารสกรดจากพข พชวงศ รpiperaceae ผสมในฟจลรมบรโภคไดจ จากผงบอกข เพอยรบยรพส งจอลพ นทรยยรทยสมยอาหารเปจ ลนพาหะ ( ผผรยวมโครงการข ) ไดรรบทอนจากทอนข.

จากผืนนาสู่สวนปาล์ม จากชาวนาสู่... ความเปลี่ยนแปลงและการ

SIPOC งานเผยแพร่ผลงานว ิชาการของมหาว ิทยาลัย ฝ่ายคลังความร. การเข าสังคม (soft skill) (half, 2017) บทความนี้มีวัตถุประสงค เพื่อนําเสนอผลการส ํารวจท ักษะของว ิชาชีพบัญชีในทศวรรษหน าจากผ ู ว าจ างนัก, เสนอต่อบณฑัตวิิทยาลยั มหาวทยาลิัยศรนครีนทรวิิโรฒ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศ กษาึ ตามหลักสูตรปรญญาการศิ กษามหาบึ ณฑัติ สาขาวชาจิตวิิทยาการ).

รายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ หรือ

รายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ หรือ. บทความ - วชาการิ ดร.บุญเร องื ศรีเหร ัญ θ ε ρ τ π α σ φ χ β µ χ χ β β σ σ ρ ρ α α φ φ ε ε π α σ. วารสารเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ์ petchburiwittayalongkorn journal 29, วชาเอกิ การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา ผูช้่วยศาสตราจารย ดารณ์ีพิ์ชมพ่างทอง, d.b.a.).

จากผืนนาสู่สวนปาล์ม จากชาวนาสู่... ความเปลี่ยนแปลงและการ

รายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ หรือ. ในปีพ.ศ.2556 ภาควชาการบริ หารการศิ ึกษาคณะศ ึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยศรันครีนทรวิโรฒิ, วชาเอกิ การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา ผูช้่วยศาสตราจารย ดารณ์ีพิ์ชมพ่างทอง, d.b.a.).

จากผืนนาสู่สวนปาล์ม จากชาวนาสู่... ความเปลี่ยนแปลงและการ

รายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ หรือ. 5. การวิเคราะห์ขู้ัลปอมจจี่ส่ัยท่อการออมงผลต 42 บทที่สรุ 5 ปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 47 1. สรุปผลการว 47 ิจัย 2. อภิปรายผลการวิจัย 49, บทความ - วชาการิ ดร.บุญเร องื ศรีเหร ัญ θ ε ρ τ π α σ φ χ β µ χ χ β β σ σ ρ ρ α α φ φ ε ε π α σ. วารสารเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ์ petchburiwittayalongkorn journal 29).

SIPOC งานเผยแพร่ผลงานว ิชาการของมหาว ิทยาลัย ฝ่ายคลังความร

รายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ หรือ. ทางวชาการทิ ่านอื่น 3.2 รายละเอียดเก่ียวกับการไปศ ึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ หรือผลงาน วชาการิ, เสนอต่อบณฑัตวิิทยาลยั มหาวทยาลิัยศรนครีนทรวิิโรฒ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศ กษาึ ตามหลักสูตรปรญญาการศิ กษามหาบึ ณฑัติ สาขาวชาจิตวิิทยาการ).

จากผืนนาสู่สวนปาล์ม จากชาวนาสู่... : ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา สู่ทางเลือก ทางเศรษฐกิจ การจัดตังมหาว้ ิทยาลัยเป็นแห่งแรกประจ ําท้องถิ่น (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสร ี) จึงกําหนดให้

8.อ.เวชยันต์วัฒนกูล 16.การพัฒนาการเร ียนการสอนโดยใช ้ปัญหาเป ็นฐาน : ผลสัมฤทธิ์รายวิชาการจ ัดการธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม 360352255 ระบบสารสนเทศเพื่อการจ ัดการ (Information System Management) 2. จํานวนหน ่วยกิต หรือจํานวนช ั่วโมง 3 (3-0-6) 3. หลักสูตรและประเภทของรายวชาิ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ําคณะอ ักษรศาสตร ์ ครั้งที่๑๐ / ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 8.อ.เวชยันต์วัฒนกูล 16.การพัฒนาการเร ียนการสอนโดยใช ้ปัญหาเป ็นฐาน : ผลสัมฤทธิ์รายวิชาการจ ัดการธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม

“ทฤษฎีว าด วยฐานทร ัพ ยา 9 ผลของโปรแกรมการสร างแรงจ ูงใจที่มีต อการมาร ับบริการตรวจเซลล มะเร็งปากมดล ูก โรงพยาบาล สว างอารมณ จังหวัดอุทัยธานี ในปีพ.ศ.2556 ภาควชาการบริ หารการศิ ึกษาคณะศ ึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยศรันครีนทรวิโรฒิ

sipoc งานเผยแพร่ผลงานว ิชาการของมหาว ิทยาลัย ฝ่ายคลังความร ู้ 8.อ.เวชยันต์วัฒนกูล 16.การพัฒนาการเร ียนการสอนโดยใช ้ปัญหาเป ็นฐาน : ผลสัมฤทธิ์รายวิชาการจ ัดการธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม

ทุน หรือการสน ับสนุนการทําผลงานทางว ิชาการ หรือการสรรหาอาจารย ์ที่มีความรู้ความสามารถมาสอนและว ิจัย ในมหาวิทยาล ัย 6. ควรมี พัฒนาการแบบจ ําลองว ิกฤตการณ 2.1.4 ความพยายามในการสร างแบบจ ําลองร ุ นที่หนึ่ง เพื่ออธิบายวิกฤตการณ เงินตราในป จจุบัน 30 2.2 แบบจําลองร ุ นที่สอง (Second

การเข าสังคม (Soft Skill) (Half, 2017) บทความนี้มีวัตถุประสงค เพื่อนําเสนอผลการส ํารวจท ักษะของว ิชาชีพบัญชีในทศวรรษหน าจากผ ู ว าจ างนัก การเข าสังคม (Soft Skill) (Half, 2017) บทความนี้มีวัตถุประสงค เพื่อนําเสนอผลการส ํารวจท ักษะของว ิชาชีพบัญชีในทศวรรษหน าจากผ ู ว าจ างนัก

จากผืนนาสู่สวนปาล์ม จากชาวนาสู่... ความเปลี่ยนแปลงและการ