งส นgm8ob8 หน pdf อห

รายงานการประชุมวิสามัญผู ถือหุ น ครั้งท 2/2551 ี่

1. аёЃаёІаёЈа№ЂаёЈаёµаёўаёЃаё›аёЈаё°аёЉ аёёаёЎаёњаё№ аё–аё·аё­аё«аёё аё™

หน งส อห นgm8ob8 pdf

а№ѓаёљаёЄа№ЌаёІаё„аё±аёЌа№ЃаёЄаё”аё‡аёЄ ิทธิที่จะซื้อหุ аё™аёЄаёІаёЎаё±аёЌаё‚аё­аё‡аёљаёЈаёґаё©аё±аё— 9 2556. หน าที่1 รายงานการประชุมสามัญผู ถือหุ น ประจําป 2553 บริษัท ยูบิลลี่เอ็นเตอร ไพรส จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัท วันที่ 7 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห องโฟร ริเวอร, ผู ถือหุ นทุกรายได ใช สิทธิขั้นพื้นฐานตามท ี่กฎหมายก ําหนด แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับสิทธิของผู ถือหุ น (1) บริษัทฯ ได กําหนดนโยบายการก ํากับดูแล.

ใบสําคัญแสดงส ิทธิที่จะซื้อหุ นสามัญของบริษัท 9 2556

аёЈаёІаёўаё‡аёІаё™аёЃаёІаёЈаё›аёЈаё°аёЉаёёаёЎаё§аёґаёЄаёІаёЎаё±аёЌаёњаё№ аё–аё·аё­аё«аёё аё™ ครั้งที่ 1/2555 аёЈаё°аёўаё­аё‡а№Ђаёћ. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป นแบบหน ังสือมอบฉ ันทะที่ใช เฉพาะกรณ ีผู ถือหุ นเป นผู ลงทุนต างประเทศและ, รายงานการประชุมสามัญผู ถือหุ น ครั้งที่ 1/2553 หนึ่งในสามของจ ํานวนห ุ นที่จําหน ายได ทั้งหมด ครบเป นองค ประชุมตามข อบังคับของบร ิษัท ข อ 36. โดยมี.

ประชุมผู ถือหุ น ต องมีผู ถือหุ นและผ ู รับมอบฉ ันทะจากผ ู ถือหุ น (ถ ามี) มาเข าร วมประช ุมไม น อยกว า 25 คน หรือไม น อยกว ากึ่ง “กฎหมายไทยกับการถือหุ น ในประเด็ วนลดจากการขายหนส ุ น ว าจะถือเป ินนเง ได พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ช) และมาตรา 39 แห งประมวลร ัษฎากร ซึ่งเป ื่นเร อง

ถืุ อห อยละนร: 2. การเงิน (หน : วยพั นบาท) 2.1 ในการดํนิาเนการตามโครงการที่ัขอรบการส งเสริี้มน จะ ไม ิ่เพุนจดทมทะเบี ยน ข อกําหนดว าด วยสิทธิและหน าที่ของผู ออกใบส ําคัญแสดงส ิทธิ และผู ถือใบสําคัญแสดงส ิทธิที่จะซื้อหุ นสามัญเพิ่มทุน

สิ่งที่แนบมา 1 หน า 1 / 6 - 1 - รายงานการประชุมวิสามัญผู ถือหุ น ครั้งที่ 1/2552 บริษัท ยูเนี่ยน ป โตรเคม ีคอล จํากัด (มหาชน) ถือหุ นเพื่อสิทธิในการจองซ ื้อหุ นสามัญเพิ่มทุนของบร ิษัทฯ ตามสัดส วนจํานวนห ุ นที่ผู ถือหุ นแต ละรายถ ืออยู (Record Date)

จําหน ายและร ับประก ันการจ ําหน าย และผู ซื้อหุ นเบื้องต นในต างประเทศ (Initial Purchasers) จะพิจารณาร วมกันในการก ําหนดราคาเสนอขาย สุดท าย (Final Price สิ่งที่ส งมาด วย 1หน า 1/29 รายงานการประชุมสามัญผู ถือหุ นประจําป 2557 บริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุ ป จํากัด (มหาชน)

สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส วนราชการออกให ของผู ถือหุ น ตามข อ 1 และผู ถือหุ นได ลง ลายมืื่อชับรองสอรําเนาถูกต อง - ผู ถือหุ นทุกรายได ใช สิทธิขั้นพื้นฐานตามท ี่กฎหมายก ําหนด แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับสิทธิของผู ถือหุ น (1) บริษัทฯ ได กําหนดนโยบายการก ํากับดูแล

“กฎหมายไทยกับการถือหุ น ในประเด็ วนลดจากการขายหนส ุ น ว าจะถือเป ินนเง ได พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ช) และมาตรา 39 แห งประมวลร ัษฎากร ซึ่งเป ื่นเร อง แบบ บอจ. 2 หนัืงสอบริคณห สนธิ ิ บริษัท.....จํัดาก

ข อกําหนดว าด วยสิทธิและหน าที่ของผู ออกใบส ําคัญแสดงส ิทธิ และผู ถือใบสําคัญแสดงส ิทธิที่จะซื้อหุ นสามัญเพิ่มทุน ข อกําหนดว าด วยสิทธิและหน าที่ของผู ออกใบส ําคัญแสดงส ิทธิ และผู ถือใบสําคัญแสดงส ิทธิที่จะซื้อหุ นสาม ัญ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด

190,924,325 หุ น คิดเป นร อยละ 71.50 ของจํานวนห ุ นที่จําหน ายได แล วทั้งหมด ครบเป นองค ผู ถือหุ นและผ ู รับมอบฉ ันทะท ี่ใช ใบมอบฉ ันทะแบบ ข. และแบบค. ที่ผู ถื สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส วนราชการออกให ของผู ถือหุ น ตามข อ 1 และผู ถือหุ นได ลง ลายมืื่อชับรองสอรําเนาถูกต อง -

ถือหุ นเพื่อสิทธิในการจองซ ื้อหุ นสามัญเพิ่มทุนของบร ิษัทฯ ตามสัดส วนจํานวนห ุ นที่ผู ถือหุ นแต ละรายถ ืออยู (Record Date) ถืุ อห อยละนร: 2. การเงิน (หน : วยพั นบาท) 2.1 ในการดํนิาเนการตามโครงการที่ัขอรบการส งเสริี้มน จะ ไม ิ่เพุนจดทมทะเบี ยน

1. аёЃаёІаёЈа№ЂаёЈаёµаёўаёЃаё›аёЈаё°аёЉ аёёаёЎаёњаё№ аё–аё·аё­аё«аёё аё™

หน งส อห นgm8ob8 pdf

аёЃаёІаёЈаёЄ งคําถามล аё§аё‡аё«аё™ аёІаёЃ аё­аё™аёЃаёІаёЈаё›аёЈаё°аёЉ аёёаёЎаёњаё№ аё–аё·аё­аё«аёё аё™. ถือหุ นเพื่อสิทธิในการจองซ ื้อหุ นสามัญเพิ่มทุนของบร ิษัทฯ ตามสัดส วนจํานวนห ุ นที่ผู ถือหุ นแต ละรายถ ืออยู (Record Date), สิ่งที่แนบมา 1 หน า 1 / 6 - 1 - รายงานการประชุมวิสามัญผู ถือหุ น ครั้งที่ 1/2552 บริษัท ยูเนี่ยน ป โตรเคม ีคอล จํากัด (มหาชน).

аёЈаёІаёўаё‡аёІаё™аёЃаёІаёЈаё›аёЈаё°аёЉаёёаёЎаё§аёґаёЄаёІаёЎаё±аёЌаёњаё№ аё–аё·аё­аё«аёё аё™ ครั้งที่ 1/2555 аёЈаё°аёўаё­аё‡а№Ђаёћ. ข อกําหนดว าด วยสิทธิและหน าที่ของผู ออกใบส ําคัญแสดงส ิทธิ และผู ถือใบสําคัญแสดงส ิทธิที่จะซื้อหุ นสาม ัญ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด, “กฎหมายไทยกับการถือหุ น ในประเด็ วนลดจากการขายหนส ุ น ว าจะถือเป ินนเง ได พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ช) และมาตรา 39 แห งประมวลร ัษฎากร ซึ่งเป ื่นเร อง.

รายงานการประชุมวิสามัญผู ถือหุ น ครั้งที่ 1/2552 จํากัด

หน งส อห นgm8ob8 pdf

аёЈаёІаёўаё‡аёІаё™аёЃаёІаёЈаё›аёЈаё°аёЉаёёаёЎаё§аёґаёЄаёІаёЎаё±аёЌаёњаё№ аё–аё·аё­аё«аёё аё™ ครั้งที่ 1/2552 аё€а№ЌаёІаёЃаё±аё”. ข อกําหนดว าด วยสิทธิและหน าที่ของผู ออกใบส ําคัญแสดงส ิทธิ และผู ถือใบสําคัญแสดงส ิทธิที่จะซื้อหุ นสาม ัญ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%99 หรอหลกåานðร กอบการ จง ลü หพนกงานเจาหนา่ตรüจÿอบคüามë กต aอง×อง บบ จง การðร กอบกิจการ ล เอกÿารหรอหลกåานðร กอบการ จง ลü หé าเนินการ อ÷ `าง éอ÷ `างหน่ง éงตอน้.

หน งส อห นgm8ob8 pdf


ผู ถือหุ นที่มีส วนได เสียข างต นถือหุ นรวมกัน 215,449,401 หุ น คิดเป นร อยละ 29.51 ของจํานวนห ุ นที่ จําหน ายแลั้ วท งหมด ประธานได ชี้แจงว ารายละเอ ียด กำไรต อหุ น หน วย : บาท เปรียบเทียบในรอบ 5 ป *ไม รวมผลการดำเนินงานสำหรับส วนที่ยกเลิก. 05 ข อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับธนาคาร สารจากประธานกรรมการ สารจาก

และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป นแบบหน ังสือมอบฉ ันทะที่ใช เฉพาะกรณ ีผู ถือหุ นเป นผู ลงทุนต างประเทศและ ถืุ อห อยละนร: 2. การเงิน (หน : วยพั นบาท) 2.1 ในการดํนิาเนการตามโครงการที่ัขอรบการส งเสริี้มน จะ ไม ิ่เพุนจดทมทะเบี ยน

สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส วนราชการออกให ของผู ถือหุ น ตามข อ 1 และผู ถือหุ นได ลง ลายมืื่อชับรองสอรําเนาถูกต อง - “กฎหมายไทยกับการถือหุ น ในประเด็ วนลดจากการขายหนส ุ น ว าจะถือเป ินนเง ได พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ช) และมาตรา 39 แห งประมวลร ัษฎากร ซึ่งเป ื่นเร อง

ร é บหนü÷งานเจา×อง ครงการ Procurement entity level เð hนการตรüจÿอบคüามครบë aüน ล ë กต aอง×อง× aอมล่เð Wéเñ÷ ล ðร ิìíิõาพการì างาน é÷่ü ð สิ่งที่แนบมา 1 หน า 1 / 6 - 1 - รายงานการประชุมวิสามัญผู ถือหุ น ครั้งที่ 1/2552 บริษัท ยูเนี่ยน ป โตรเคม ีคอล จํากัด (มหาชน)

(ค) อัครราชทูตที่เป นรองหัวหน าสถานเอกอ ัครราชท ูต รองหัวหน าคณะผ ู แทนถาวร ต อหนึุ่ ี่งหนทืตนถอตาม ม.1182 และสิิทธในการได รัิบเง นปนผลตาม ส วนจํานวนซึู่ ถืงผุ อหนได ส ิงเงนแล ว

ข อกําหนดว าด วยสิทธิและหน าที่ของผู ออกใบส ําคัญแสดงส ิทธิ และผู ถือใบสําคัญแสดงส ิทธิที่จะซื้อหุ นสาม ัญ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด ต อหนึุ่ ี่งหนทืตนถอตาม ม.1182 และสิิทธในการได รัิบเง นปนผลตาม ส วนจํานวนซึู่ ถืงผุ อหนได ส ิงเงนแล ว

ผู ถือหุ นในอัตราหุ นละ 0.40 บาท โดยที่คณะกรรมการบร ิษัทฯ ได อนุมัติให จ ายเงินป นผลระหว างกาลให กับผู ถือหุ นแล วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ในอัตราหุ น 2.2.1 ผู ถือหุ นที่มีคุณสมบ ัติตามข อ 1. สามารถนําส ง “แบบการส งคําถามล วงหน าก อนการประช ุมผู ถือหุ น”

การซื้อหุ นคืนนั้นไม เป นเหตุให บริษัทประสบป ญหาทางการเงิน นั้น จะไม นับเป นองค ประชุมในการประชุมผู ถือหุ น การซื้อหุ นของบริษัทคืน การจําหน (ค) อัครราชทูตที่เป นรองหัวหน าสถานเอกอ ัครราชท ูต รองหัวหน าคณะผ ู แทนถาวร

ผู ถือหุ นทุกรายได ใช สิทธิขั้นพื้นฐานตามท ี่กฎหมายก ําหนด แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับสิทธิของผู ถือหุ น (1) บริษัทฯ ได กําหนดนโยบายการก ํากับดูแล ไม น อยกว า 1 ใน 5 ของจํานวนห ุ นที่จําหน ายได ทั้งหมด หรือผู ถือหุ นไม น อยกว า 25 คน ซึ่งมีหุ นนับรวมก ันได ไม น อยกว า 1 ใน 10 ของจํานวนห ุ นที่จําหน ายได

аёЃаёІаёЈаёЄ งคําถามล аё§аё‡аё«аё™ аёІаёЃ аё­аё™аёЃаёІаёЈаё›аёЈаё°аёЉ аёёаёЎаёњаё№ аё–аё·аё­аё«аёё аё™. ผู ถือหุ นที่มีส วนได เสียข างต นถือหุ นรวมกัน 215,449,401 หุ น คิดเป นร อยละ 29.51 ของจํานวนห ุ นที่ จําหน ายแลั้ วท งหมด ประธานได ชี้แจงว ารายละเอ ียด, ขอบเขตหน าที่งาน. ผู ช วยกรรมการผู จัดการใหญ หน วยธุรกิจประกันภัยสุขภาพฯ. 1. มีส วนร วมต อการกําหนดทิศทางธุรกิจ และยุทธศาสตร).

ถืุ อห อยละนร: 2. การเงิน (หน : วยพั นบาท) 2.1 ในการดํนิาเนการตามโครงการที่ัขอรบการส งเสริี้มน จะ ไม ิ่เพุนจดทมทะเบี ยน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป นแบบหน ังสือมอบฉ ันทะที่ใช เฉพาะกรณ ีผู ถือหุ นเป นผู ลงทุนต างประเทศและ

ไม น อยกว า 1 ใน 5 ของจํานวนห ุ นที่จําหน ายได ทั้งหมด หรือผู ถือหุ นไม น อยกว า 25 คน ซึ่งมีหุ นนับรวมก ันได ไม น อยกว า 1 ใน 10 ของจํานวนห ุ นที่จําหน ายได ร é บหนü÷งานเจา×อง ครงการ Procurement entity level เð hนการตรüจÿอบคüามครบë aüน ล ë กต aอง×อง× aอมล่เð Wéเñ÷ ล ðร ิìíิõาพการì างาน é÷่ü ð

“กฎหมายไทยกับการถือหุ น ในประเด็ วนลดจากการขายหนส ุ น ว าจะถือเป ินนเง ได พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ช) และมาตรา 39 แห งประมวลร ัษฎากร ซึ่งเป ื่นเร อง ไม น อยกว า 1 ใน 5 ของจํานวนห ุ นที่จําหน ายได ทั้งหมด หรือผู ถือหุ นไม น อยกว า 25 คน ซึ่งมีหุ นนับรวมก ันได ไม น อยกว า 1 ใน 10 ของจํานวนห ุ นที่จําหน ายได

ผู ถือหุ นที่มีส วนได เสียข างต นถือหุ นรวมกัน 215,449,401 หุ น คิดเป นร อยละ 29.51 ของจํานวนห ุ นที่ จําหน ายแลั้ วท งหมด ประธานได ชี้แจงว ารายละเอ ียด ถือหุ นเพื่อสิทธิในการจองซ ื้อหุ นสามัญเพิ่มทุนของบร ิษัทฯ ตามสัดส วนจํานวนห ุ นที่ผู ถือหุ นแต ละรายถ ืออยู (Record Date)

ร é บหนü÷งานเจา×อง ครงการ Procurement entity level เð hนการตรüจÿอบคüามครบë aüน ล ë กต aอง×อง× aอมล่เð Wéเñ÷ ล ðร ิìíิõาพการì างาน é÷่ü ð ผู ถือหุ นที่มีส วนได เสียข างต นถือหุ นรวมกัน 215,449,401 หุ น คิดเป นร อยละ 29.51 ของจํานวนห ุ นที่ จําหน ายแลั้ วท งหมด ประธานได ชี้แจงว ารายละเอ ียด

แบบ บอจ. 2 หนัืงสอบริคณห สนธิ ิ บริษัท.....จํัดาก ถืุ อห อยละนร: 2. การเงิน (หน : วยพั นบาท) 2.1 ในการดํนิาเนการตามโครงการที่ัขอรบการส งเสริี้มน จะ ไม ิ่เพุนจดทมทะเบี ยน

รายงานการประชุมวิสามัญผู ถือหุ น ครั้งท 2/2551 ี่

1. аёЃаёІаёЈа№ЂаёЈаёµаёўаёЃаё›аёЈаё°аёЉ аёёаёЎаёњаё№ аё–аё·аё­аё«аёё аё™. บริษัทฯ ได ปฏิบัติต อผู ถือหุ นทุกรายอย างเป นธรรมและเท าเทียมก ัน โดย 1) เป ดโอกาสให ผู ถือหุ นเสนอวาระการประช ุมและส งคําถามล วงหน าก อนประช ุม 2, แบบ บอจ. 2 หนัืงสอบริคณห สนธิ ิ บริษัท.....จํัดาก); รายงานการประชุมสามัญผู ถือหุ น ประจํ าป 2552 บริษัท ไทยง วนเมทัล จํัดาก (มหาชน)----- ประชุมเมื่ัี่ 3 นทอวเมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห องบางกอ, หลักเกณฑ์และค ำแนะน ำส ำหรับผู้นิพนธ์บทควำม กำรเตรียมต้นฉบับส ำหรับบทควำม 1. ต้นฉบับเรื่องเต็ม จ ำนวน 4-10 หน้ำ 2. พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์.

การส งคําถามล วงหน าก อนการประช ุมผู ถือหุ น

аёЄ аё§аё™аё—аёµа№€ 2 สิทธิของผู аё–аё·аё­аё«аёё аё™. ผู ถือหุ นที่มีส วนได เสียข างต นถือหุ นรวมกัน 215,449,401 หุ น คิดเป นร อยละ 29.51 ของจํานวนห ุ นที่ จําหน ายแลั้ วท งหมด ประธานได ชี้แจงว ารายละเอ ียด, หรอหลกåานðร กอบการ จง ลü หพนกงานเจาหนา่ตรüจÿอบคüามë กต aอง×อง บบ จง การðร กอบกิจการ ล เอกÿารหรอหลกåานðร กอบการ จง ลü หé าเนินการ อ÷ `าง éอ÷ `างหน่ง éงตอน้).

รายงานการประชุมวิสามัญผู ถือหุ น ครั้งที่ 1/2555 ระยองเพ

аёЈаёІаёўаё‡аёІаё™аёЃаёІаёЈаё›аёЈаё°аёЉаёёаёЎаёЄаёІаёЎаё±аёЌаёњаё№ аё–аё·аё­аё«аёё аё™ ครั้งที่ 1/2553 аё€а№ЌаёІаёЃаё±аё”аёЎаё«аёІаёЉаё™. ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ นสามัญข ครั้งที่องบร4 ิษัท (esop-w4) จํานวน 150,000,000 หน วย ให แก พนักงานที่, และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป นแบบหน ังสือมอบฉ ันทะที่ใช เฉพาะกรณ ีผู ถือหุ นเป นผู ลงทุนต างประเทศและ).

การส งคําถามล วงหน าก อนการประช ุมผู ถือหุ น

аёЈаёІаёўаё‡аёІаё™аёЃаёІаёЈаё›аёЈаё°аёЉаёёаёЎаё§аёґаёЄаёІаёЎаё±аёЌаёњаё№ аё–аё·аё­аё«аёё аё™ ครั้งที่ 1/2552 аё€а№ЌаёІаёЃаё±аё”. จําหน ายและร ับประก ันการจ ําหน าย และผู ซื้อหุ นเบื้องต นในต างประเทศ (initial purchasers) จะพิจารณาร วมกันในการก ําหนดราคาเสนอขาย สุดท าย (final price, สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส วนราชการออกให ของผู ถือหุ น ตามข อ 1 และผู ถือหุ นได ลง ลายมืื่อชับรองสอรําเนาถูกต อง -).

1. аёЃаёІаёЈа№ЂаёЈаёµаёўаёЃаё›аёЈаё°аёЉ аёёаёЎаёњаё№ аё–аё·аё­аё«аёё аё™

аёЈаёІаёўаё‡аёІаё™аёЃаёІаёЈаё›аёЈаё°аёЉаёёаёЎаёЄаёІаёЎаё±аёЌаёњаё№ аё–аё·аё­аё«аёё аё™аё›аёЈаё°аё€а№ЌаёІаё› 2557 аёЎаё«аёІаёЉаё™ . 2557 LL. ต อหนึุ่ ี่งหนทืตนถอตาม ม.1182 และสิิทธในการได รัิบเง นปนผลตาม ส วนจํานวนซึู่ ถืงผุ อหนได ส ิงเงนแล ว, 2.2.1 ผู ถือหุ นที่มีคุณสมบ ัติตามข อ 1. สามารถนําส ง “แบบการส งคําถามล วงหน าก อนการประช ุมผู ถือหุ น”).

หลักเกณฑ์และค ำแนะน ำส ำหรับผู้นิพนธ์บทควำม กำรเตรียมต้นฉบับส ำหรับบทควำม 1. ต้นฉบับเรื่องเต็ม จ ำนวน 4-10 หน้ำ 2. พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ 2.2.1 ผู ถือหุ นที่มีคุณสมบ ัติตามข อ 1. สามารถนําส ง “แบบการส งคําถามล วงหน าก อนการประช ุมผู ถือหุ น”

รายงานการประชุมสามัญผู ถือหุ น ประจํ าป 2552 บริษัท ไทยง วนเมทัล จํัดาก (มหาชน)----- ประชุมเมื่ัี่ 3 นทอวเมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห องบางกอ และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป นแบบหน ังสือมอบฉ ันทะที่ใช เฉพาะกรณ ีผู ถือหุ นเป นผู ลงทุนต างประเทศและ

สิ่งที่แนบมา 1 หน า 1 / 6 - 1 - รายงานการประชุมวิสามัญผู ถือหุ น ครั้งที่ 1/2552 บริษัท ยูเนี่ยน ป โตรเคม ีคอล จํากัด (มหาชน) 190,924,325 หุ น คิดเป นร อยละ 71.50 ของจํานวนห ุ นที่จําหน ายได แล วทั้งหมด ครบเป นองค ผู ถือหุ นและผ ู รับมอบฉ ันทะท ี่ใช ใบมอบฉ ันทะแบบ ข. และแบบค. ที่ผู ถื

รายงานการประชุมสามัญผู ถือหุ น ครั้งที่ 1/2553 หนึ่งในสามของจ ํานวนห ุ นที่จําหน ายได ทั้งหมด ครบเป นองค ประชุมตามข อบังคับของบร ิษัท ข อ 36. โดยมี รายงานการประชุมสามัญผู ถือหุ น ประจํ าป 2552 บริษัท ไทยง วนเมทัล จํัดาก (มหาชน)----- ประชุมเมื่ัี่ 3 นทอวเมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห องบางกอ

ไม น อยกว า 1 ใน 5 ของจํานวนห ุ นที่จําหน ายได ทั้งหมด หรือผู ถือหุ นไม น อยกว า 25 คน ซึ่งมีหุ นนับรวมก ันได ไม น อยกว า 1 ใน 10 ของจํานวนห ุ นที่จําหน ายได ต อหนึุ่ ี่งหนทืตนถอตาม ม.1182 และสิิทธในการได รัิบเง นปนผลตาม ส วนจํานวนซึู่ ถืงผุ อหนได ส ิงเงนแล ว

รายงานการประชุมสามัญผู ถือหุ น ประจํ าป 2552 บริษัท ไทยง วนเมทัล จํัดาก (มหาชน)----- ประชุมเมื่ัี่ 3 นทอวเมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห องบางกอ บริษัทฯ ได ปฏิบัติต อผู ถือหุ นทุกรายอย างเป นธรรมและเท าเทียมก ัน โดย 1) เป ดโอกาสให ผู ถือหุ นเสนอวาระการประช ุมและส งคําถามล วงหน าก อนประช ุม 2

คู มือคู มคู มือือคู มือ การซื้อหุ นคืนเพื่อบริหารทาง