Pdf บ powerpoint ก 2013 นท

5 Aug 2019 the News ktb.co.th

5 Aug 2019 the News ktb.co.th

บ นท ก pdf powerpoint 2013

ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความ OFFICEMANNER. เล ม ๑๒๔ ตอนที่๔๑ ก จึงทรงพระกร ุณาโปรดเกล า ฯ ให ตราพระราชบ ัญญัติขึ้น หน วยงานท ี่เกี่ยวข อง ร วมกัน, สํัานกงานสรรพากรพื้ี่อุนท บลราชธานี เลขที่ 25 /11 ซอยแจ งสนิท 1 ถนนแจ งสนิท ตําบลในเมือง.

аёљаё—аё—а№€аёµ 9 аёЃаёІаёЈаё§аёІаё‡а№Ѓаёњаё™аёЃаёІаёЈаё•аёЈаё§аё€аёЄаё­аёљаё аёІаёўа№ѓаё™

Excel สร้างกราฟ 2 а№ЃаёЃаё™а№Ђаё›аёЈаёµаёўаёља№Ђаё—аёµаёўаёља№ѓаё™ Excel 200720102013. ก าหรับ 8. การจัดการหน ่วยงานท ีÉบนทัึกไว้ ผลิตภณฑั์ธนาคารอิเล็กทรอน ิกส์ 3 จาก 32 12/13/2013 1., บ ารุงรักษา แหล่งเงินลงทุน บทบาทของภาคเอกชน รูปแบบการมีส่วนร่วม การให้เอกขนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556.

วิธีการแก้ไข และการใช้ Slide Master ใน PowerPoint 2013, 2016. By IT Golf Last updated Jan 10, 2018. 24,057. Share. Sponsored Links. ทำยังไงให้ทุกการสร้างสไลด์ใหม่เพิ่ม เป็นมหาว ิทยาลัยนวมินทราธ ิราช จึงทรงพระกร ุณาโปรดเกล ้า ฯ ให้ตราพระราชบ ัญญัติขึ้นไว้โดย เล่ม ๑๓๐ ตอนที่๕๓ ก

(1) วาระท่ี 1 เรื่อง พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมใหญ ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ ําปี 2555 เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2555 (ก) ให้ผู้รับมอบฉ ันทะมี บทท่ี 10 หลักฐานและเทคน ิคการตรวจสอบภายใน •หลกฐานการตรวจสอบภายในั คือ ข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบภายในรวบรวมข ึนจากการปฏ้ ิบัติงาน

เป็นมหาว ิทยาลัยนวมินทราธ ิราช จึงทรงพระกร ุณาโปรดเกล ้า ฯ ให้ตราพระราชบ ัญญัติขึ้นไว้โดย เล่ม ๑๓๐ ตอนที่๕๓ ก Presenter Coach ของ PowerPoint จะแนะนำการพรีเซ้นท์โดยเน้นที่เสียงและการใช้คำ ผู้ใช้เพียงแค่พูดพรีเซ้นท์งานไปเรื่อย ๆ ระบบจะแสดงขึ้นมาว่า

คู่มือไม่ไดม้ีในท การปรับระด บเสัียง 19 ในโรงพยาบาล หรือเมออยืู่่ใกลก้ับอุปกรณ ์ทางการแพทย , ภาพที่ 1 ตัวอย่างสไลด์ที่สร้างจาก PowerPoint ใช้จัดรูแปบบตัวอักษร เช่น ฟอนต์ ขนาด ตัวหนา/บาง จีราวุธ วารินทร์ .

สําเนาทะเบียนบ านของผู ขอ และผู รับ เป นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เป นท อเหล็กขนาด ∅ ชักน้ําลงบ อพักน้ํา. o. ก เล ม ๑๒๔ ตอนที่๔๑ ก จึงทรงพระกร ุณาโปรดเกล า ฯ ให ตราพระราชบ ัญญัติขึ้น หน วยงานท ี่เกี่ยวข อง ร วมกัน

เล ม ๑๒๔ ตอนที่๔๑ ก จึงทรงพระกร ุณาโปรดเกล า ฯ ให ตราพระราชบ ัญญัติขึ้น หน วยงานท ี่เกี่ยวข อง ร วมกัน คุณเพิ่งเพิ่งใช้ PowerPoint ใช่หรือไม่ นี่คือหัวข้อทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณสร้างงาน PowerPoint for Office 365 PowerPoint 2019 PowerPoint 2016 PowerPoint 2013 PowerPoint 2010 PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2013 ตัวเลือกของ PowerPoint ให้คลิก ก าหนด Ribbon เอง จำกนั้น งเพื่อค้นห ำเครื่องมือและค ำสั ่งทั่วไปบ ำงรำยกำรใน PowerPoint 2013 เมื่อ คุณเพิ่งเพิ่งใช้ PowerPoint ใช่หรือไม่ นี่คือหัวข้อทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณสร้างงาน PowerPoint for Office 365 PowerPoint 2019 PowerPoint 2016 PowerPoint 2013 PowerPoint 2010 PowerPoint 2007

ัตถุปะงค์เชิงพติก เื่อึกาบทที่ 1 จบแ้ นักึกาาาถ 1. ธบยพนฐนมครพรซสซร์ลมครคนทรลลร์ 2. สดงขตกตงรหวงม ครพรซสซร์กบ มครคนทรลลร์ 3. (1) วาระท่ี 1 เรื่อง พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมใหญ ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ ําปี 2555 เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2555 (ก) ให้ผู้รับมอบฉ ันทะมี

PowerPoint Blognone

บ นท ก pdf powerpoint 2013

а№Ѓаёљаёљаё«аё™аё±аё‡аёЄаё·аё­аёЎаё­аёљаё‰ аё±аё™аё—аё° а№Ѓаёљаёљ аё‚. ทพบว่ คว มล บ ก«นก รสรรห ©รงง นทว คว มรน©รงขนต่อ¨น¢°อง«นช่วง 2-3 ปีทผ่ นม ข้อจ ก ดด้ นก ลง, เป็นมหาว ิทยาลัยนวมินทราธ ิราช จึงทรงพระกร ุณาโปรดเกล ้า ฯ ให้ตราพระราชบ ัญญัติขึ้นไว้โดย เล่ม ๑๓๐ ตอนที่๕๓ ก.

แผนที่ตั้ํานังอาคารสกงานสรรพากรพื้ี่อุนท บลราชธานี

บ นท ก pdf powerpoint 2013

5 Aug 2019 the News ktb.co.th. 2013(ba)039/04 สินทร ัพย (ไม ได ผ านการตรวจสอบโดยผ ู สอบบ ัญชีรั (ร อยละ 0.01 ของเงินให สินเช ื่อรวมก อนห ักเงินสํารองค าเผื่อหน https://en.m.wikipedia.org/wiki/Caitlyn_Jenner ก อนการใช่ ้งานเคร องพื่ มพิ บราเดอร์ ของค์ ณ ถ ายโอนโทรสารของค่ ณหรุ อรายงานบื นทั กโทรสารึ Windows, Windows S erver, SharePoint, Internet Explorer, Excel, PowerPoint, OneNote,.

บ นท ก pdf powerpoint 2013

 • PowerPoint Blognone
 • а№Ѓаёљаёљаё«аё™аё±аё‡аёЄаё·аё­аёЎаё­аёљаё‰ аё±аё™аё—аё° а№Ѓаёљаёљ аё‚

 • ภาพที่ 1 ตัวอย่างสไลด์ที่สร้างจาก PowerPoint ใช้จัดรูแปบบตัวอักษร เช่น ฟอนต์ ขนาด ตัวหนา/บาง จีราวุธ วารินทร์ . สํัานกงานสรรพากรพื้ี่อุนท บลราชธานี เลขที่ 25 /11 ซอยแจ งสนิท 1 ถนนแจ งสนิท ตําบลในเมือง

  เป็นมหาว ิทยาลัยนวมินทราธ ิราช จึงทรงพระกร ุณาโปรดเกล ้า ฯ ให้ตราพระราชบ ัญญัติขึ้นไว้โดย เล่ม ๑๓๐ ตอนที่๕๓ ก Microsoft PowerPoint 2013 ตัวเลือกของ PowerPoint ให้คลิก ก าหนด Ribbon เอง จำกนั้น งเพื่อค้นห ำเครื่องมือและค ำสั ่งทั่วไปบ ำงรำยกำรใน PowerPoint 2013 เมื่อ

  2013(ba)039/04 สินทร ัพย (ไม ได ผ านการตรวจสอบโดยผ ู สอบบ ัญชีรั (ร อยละ 0.01 ของเงินให สินเช ื่อรวมก อนห ักเงินสํารองค าเผื่อหน (ก) ให ผู รับมอบฉ ันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมต ิแทนข าพเจ าได ทุกประการตามท ี่เห็นสมควร

  วิธีการแก้ไข และการใช้ Slide Master ใน PowerPoint 2013, 2016. By IT Golf Last updated Jan 10, 2018. 24,057. Share. Sponsored Links. ทำยังไงให้ทุกการสร้างสไลด์ใหม่เพิ่ม 2013(ba)039/04 สินทร ัพย (ไม ได ผ านการตรวจสอบโดยผ ู สอบบ ัญชีรั (ร อยละ 0.01 ของเงินให สินเช ื่อรวมก อนห ักเงินสํารองค าเผื่อหน

  เล่ม ๑๓๕ ตอนที่๒๗ ก สมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวมหาวช ิราลงกรณ บดินทร ังเพิ่มเติมจากท ี่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบ ัญญั เป็นมหาว ิทยาลัยนวมินทราธ ิราช จึงทรงพระกร ุณาโปรดเกล ้า ฯ ให้ตราพระราชบ ัญญัติขึ้นไว้โดย เล่ม ๑๓๐ ตอนที่๕๓ ก

  สํัานกงานสรรพากรพื้ี่อุนท บลราชธานี เลขที่ 25 /11 ซอยแจ งสนิท 1 ถนนแจ งสนิท ตําบลในเมือง คู่มือไม่ไดม้ีในท การปรับระด บเสัียง 19 ในโรงพยาบาล หรือเมออยืู่่ใกลก้ับอุปกรณ ์ทางการแพทย ,

  สําหรับบนทัึกรายการบ ญชัีเพื่อรับรู้งานในแต่ละงวดในส่วนที่หักไวเป้็นเงินจ่าย ล่วงหนา้ และ เงินประกนผลงานั (ถาม้ี) - ตนทุ้นการผล ติ หน่วยละ 3 สาหรํ บเดั ือน สินสุด 31 มกราคม 2555 ขาย (1,000 x 10) 10,000 ก บ ัตรว ตถดั ิบ

  (1) วาระท่ี 1 เรื่อง พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมใหญ ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ ําปี 2555 เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2555 (ก) ให้ผู้รับมอบฉ ันทะมี ก อสร อาคารบังคับน้ําบ านทุ งพัฒนา ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.

  บ นท ก pdf powerpoint 2013

  การบญชัีตนทุ้นการผล แปรและการว เคราะหิ ต์้นทนุน-ปรปรมาณิมาณ-ก บนทักบึญัชงี่ายขึ้น((g)Recording) 7. การบญชัีตนทุ้นการผล แปรและการว เคราะหิ ต์้นทนุน-ปรปรมาณิมาณ-ก บนทักบึญัชงี่ายขึ้น((g)Recording) 7.

  ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความ OFFICEMANNER. 4-11-2019 · microsoft powerpoint ที่มีการสมัครใช้งาน office 365 คือ powerpoint เวอร์ชันล่าสุด เวอร์ชันก่อนหน้านี้รวมถึง powerpoint 2016, powerpoint 2013, powerpoint 2010, powerpoint 2007 และ powerpoint 2003, ก อนการใช่ ้งานเคร องพื่ มพิ บราเดอร์ ของค์ ณ ถ ายโอนโทรสารของค่ ณหรุ อรายงานบื นทั กโทรสารึ windows, windows s erver, sharepoint, internet explorer, excel, powerpoint, onenote,).

  วิธีการแก้ไข และการใช้ Slide Master ใน PowerPoint 2013, 2016. By IT Golf Last updated Jan 10, 2018. 24,057. Share. Sponsored Links. ทำยังไงให้ทุกการสร้างสไลด์ใหม่เพิ่ม ใครที่กำลังเจอปัญหากับการเปิด PowerPoint แล้วฟอนต์เพี้ยนเวลาทำการ Presentation กับ ดาวน์โหลดเทมเพลต PowerPoint 2016 / 2013 ฟรี !! สวยๆเพียบเลย

  4-11-2013 · การนำเสนองานด้วย Powerpoint คุณครูหลายท่านคงจะเป็นประจำอยู่แล้วใช่ 2013. การ แปลงPDFเป็นword แบบออนไลน์ ง่ายๆภายใน5นาที ใครๆก็ทำ (1) วาระท่ี 1 เรื่อง พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมใหญ ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ ําปี 2555 เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2555 (ก) ให้ผู้รับมอบฉ ันทะมี

  ใครที่กำลังเจอปัญหากับการเปิด PowerPoint แล้วฟอนต์เพี้ยนเวลาทำการ Presentation กับ ดาวน์โหลดเทมเพลต PowerPoint 2016 / 2013 ฟรี !! สวยๆเพียบเลย บทท่ี 10 หลักฐานและเทคน ิคการตรวจสอบภายใน •หลกฐานการตรวจสอบภายในั คือ ข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบภายในรวบรวมข ึนจากการปฏ้ ิบัติงาน

  สําเนาทะเบียนบ านของผู ขอ และผู รับ เป นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เป นท อเหล็กขนาด ∅ ชักน้ําลงบ อพักน้ํา. o. ก สําเนาทะเบียนบ านของผู ขอ และผู รับ เป นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เป นท อเหล็กขนาด ∅ ชักน้ําลงบ อพักน้ํา. o. ก

  ัตถุปะงค์เชิงพติก เื่อึกาบทที่ 1 จบแ้ นักึกาาาถ 1. ธบยพนฐนมครพรซสซร์ลมครคนทรลลร์ 2. สดงขตกตงรหวงม ครพรซสซร์กบ มครคนทรลลร์ 3. บ ารุงรักษา แหล่งเงินลงทุน บทบาทของภาคเอกชน รูปแบบการมีส่วนร่วม การให้เอกขนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

  สําหรับบนทัึกรายการบ ญชัีเพื่อรับรู้งานในแต่ละงวดในส่วนที่หักไวเป้็นเงินจ่าย ล่วงหนา้ และ เงินประกนผลงานั (ถาม้ี) 4-11-2019 · Microsoft PowerPoint ที่มีการสมัครใช้งาน Office 365 คือ PowerPoint เวอร์ชันล่าสุด เวอร์ชันก่อนหน้านี้รวมถึง PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010, PowerPoint 2007 และ PowerPoint 2003

  คุณเพิ่งเพิ่งใช้ PowerPoint ใช่หรือไม่ นี่คือหัวข้อทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณสร้างงาน PowerPoint for Office 365 PowerPoint 2019 PowerPoint 2016 PowerPoint 2013 PowerPoint 2010 PowerPoint 2007 สํัานกงานสรรพากรพื้ี่อุนท บลราชธานี เลขที่ 25 /11 ซอยแจ งสนิท 1 ถนนแจ งสนิท ตําบลในเมือง

  บ นท ก pdf powerpoint 2013

  วิธีการแก้ปัญหาไม่ให้ฟอนต์ใน powerpoint เปลี่ยนเวลาไปเปิด

  5 Aug 2019 the News ktb.co.th. หน าหล้ กั > ก อนการใช่ งานเคร องพื่ มพิ บราเดอร์ ของค์ • ร นทุ่ สามารถใชี่ ได windows, windows vista, windows server, sharepoint, internet explorer, outlook, powerpoint, active directory,, พื้นท๋่ ดังนั้น การเคลื่»นย้ายแรงงาน และการ ขยายตัวข»งเมื»ง จะเป็นโ»กาสข»งผู้ประก»บ ธุรกิจค้าปล๋ก ธุรกิจบริการ และ ธุรกิจ); คุณเพิ่งเพิ่งใช้ powerpoint ใช่หรือไม่ นี่คือหัวข้อทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณสร้างงาน powerpoint for office 365 powerpoint 2019 powerpoint 2016 powerpoint 2013 powerpoint 2010 powerpoint 2007, หน าหล้ กั > ก อนการใช่ งานเคร องพื่ มพิ บราเดอร์ ของค์ • ร นทุ่ สามารถใชี่ ได windows, windows vista, windows server, sharepoint, internet explorer, outlook, powerpoint, active directory,.

  งานพื้นฐานสำหรับการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint PowerPoint

  Excel สร้างกราฟ 2 а№ЃаёЃаё™а№Ђаё›аёЈаёµаёўаёља№Ђаё—аёµаёўаёља№ѓаё™ Excel 200720102013. บ ารุงรักษา แหล่งเงินลงทุน บทบาทของภาคเอกชน รูปแบบการมีส่วนร่วม การให้เอกขนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556, ัตถุปะงค์เชิงพติก เื่อึกาบทที่ 1 จบแ้ นักึกาาาถ 1. ธบยพนฐนมครพรซสซร์ลมครคนทรลลร์ 2. สดงขตกตงรหวงม ครพรซสซร์กบ มครคนทรลลร์ 3.).

  บ นท ก pdf powerpoint 2013

  аёљаё—аё—а№€аёµ 9 аёЃаёІаёЈаё§аёІаё‡а№Ѓаёњаё™аёЃаёІаёЈаё•аёЈаё§аё€аёЄаё­аёљаё аёІаёўа№ѓаё™

  аёљаё±аё™аё—аё¶аёЃаёЈаёІаёўаёЃаёІаёЈаёљ ัญชีเพื่อรับรู้งานในแต ่ละงวดในส่วนที่หักไว้. powerpoint templates ย ว ช า ญใ นห ล า กหล า ยภา ษ า ผ ู ้ ซ ึ่ ง ไ ด ้ มีบ ั นท ึ ก กา รติ ดต า มและมี ปร ะส ป ร ะ พ ิ น 3 ถ. ก า ญ จ น า ภ ิ เ ษ ก บ า ง ใ ห ญ ่, - ตนทุ้นการผล ติ หน่วยละ 3 สาหรํ บเดั ือน สินสุด 31 มกราคม 2555 ขาย (1,000 x 10) 10,000 ก บ ัตรว ตถดั ิบ).

  บ นท ก pdf powerpoint 2013

  а№Ѓаёљаёљаё«аё™аё±аё‡аёЄаё·аё­аёЎаё­аёљаё‰ аё±аё™аё—аё° а№Ѓаёљаёљ аё‚

  а№Ѓаёљаёљаё«аё™аё±аё‡аёЄаё·аё­аёЎаё­аёљаё‰ аё±аё™аё—аё° а№Ѓаёљаёљ аё‚. พื้นท๋่ ดังนั้น การเคลื่»นย้ายแรงงาน และการ ขยายตัวข»งเมื»ง จะเป็นโ»กาสข»งผู้ประก»บ ธุรกิจค้าปล๋ก ธุรกิจบริการ และ ธุรกิจ, (1) วาระท่ี 1 เรื่อง พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมใหญ ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ ําปี 2555 เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2555 (ก) ให้ผู้รับมอบฉ ันทะมี).

  บ นท ก pdf powerpoint 2013

  а№Ѓаёљаёљаё«аё™аё±аё‡аёЄаё·аё­аёЎаё­аёљаё‰ аё±аё™аё—аё° а№Ѓаёљаёљ аё‚

  ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความ OFFICEMANNER. ทพบว่ คว มล บ ก«นก รสรรห ©รงง นทว คว มรน©รงขนต่อ¨น¢°อง«นช่วง 2-3 ปีทผ่ นม ข้อจ ก ดด้ นก ลง, powerpoint templates ย ว ช า ญใ นห ล า กหล า ยภา ษ า ผ ู ้ ซ ึ่ ง ไ ด ้ มีบ ั นท ึ ก กา รติ ดต า มและมี ปร ะส ป ร ะ พ ิ น 3 ถ. ก า ญ จ น า ภ ิ เ ษ ก บ า ง ใ ห ญ ่).

  Microsoft PowerPoint 2013 ตัวเลือกของ PowerPoint ให้คลิก ก าหนด Ribbon เอง จำกนั้น งเพื่อค้นห ำเครื่องมือและค ำสั ่งทั่วไปบ ำงรำยกำรใน PowerPoint 2013 เมื่อ ภาพที่ 1 ตัวอย่างสไลด์ที่สร้างจาก PowerPoint ใช้จัดรูแปบบตัวอักษร เช่น ฟอนต์ ขนาด ตัวหนา/บาง จีราวุธ วารินทร์ .

  การสร้างกราฟ 2 แกนใน Excel 2007 2010 2013 และ 2016 เพื่อใช้เปรียบเทียบ วิธี Save รูปภาพจาก Excel Word Powerpoint เป็น แจกฟรีปฏิทินไฟล์ Excel 2562 และปฏิทิน PDF (1) วาระท่ี 1 เรื่อง พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมใหญ ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ ําปี 2555 เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2555 (ก) ให้ผู้รับมอบฉ ันทะมี

  ก อสร อาคารบังคับน้ําบ านทุ งพัฒนา ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ. “ห องแถว” หมายความว า อาคารที่ก างต อสรอเนื่ัองกนเป นแถวยาว “บ านแฝด โรงมหรสพ อัฒจั หอประชนทร ุม หอสมุด หอศิ ลปพิพิ ัณฑ

  4-11-2019 · Microsoft PowerPoint ที่มีการสมัครใช้งาน Office 365 คือ PowerPoint เวอร์ชันล่าสุด เวอร์ชันก่อนหน้านี้รวมถึง PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010, PowerPoint 2007 และ PowerPoint 2003 Presenter Coach ของ PowerPoint จะแนะนำการพรีเซ้นท์โดยเน้นที่เสียงและการใช้คำ ผู้ใช้เพียงแค่พูดพรีเซ้นท์งานไปเรื่อย ๆ ระบบจะแสดงขึ้นมาว่า

  บทท่ี 9 การวางแผนการตรวจสอบภายใน •การวางแผนการตรวจสอบภายในเป็นขนตอนทั้ ี่มีความส ําคญมากของการปฏั ิบัติงานของ เป็นมหาว ิทยาลัยนวมินทราธ ิราช จึงทรงพระกร ุณาโปรดเกล ้า ฯ ให้ตราพระราชบ ัญญัติขึ้นไว้โดย เล่ม ๑๓๐ ตอนที่๕๓ ก

  ใครที่กำลังเจอปัญหากับการเปิด PowerPoint แล้วฟอนต์เพี้ยนเวลาทำการ Presentation กับ ดาวน์โหลดเทมเพลต PowerPoint 2016 / 2013 ฟรี !! สวยๆเพียบเลย การเคลอนทื่ี่แบบหม โมเมนต์ความเฉื่อยเกยวขี่้องกับอะไรบ เร็วของการโคจรจะน้อยกวา่ บริเวณที่รัศมีใก

  บ นท ก pdf powerpoint 2013

  аёљаё—аё—а№€аёµ 9 аёЃаёІаёЈаё§аёІаё‡а№Ѓаёњаё™аёЃаёІаёЈаё•аёЈаё§аё€аёЄаё­аёљаё аёІаёўа№ѓаё™